ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

1° ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ