ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

14/01/2018

Έναρξη υποβολής περιλήψεων

01/04/2018

Νέα ημερομηνία λήξης υποβολής περιλήψεων

29/04/2018

Αποδοχή περιλήψεων

30/04/2018

Έναρξη υποβολής εργασιών

15/07/2018

Λήξη υποβολής εργασιών

30/09/2018

Αποδοχή εργασιών

11/11/2018 - 18/11/2018

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης τελικών εργασιών (11/11/2018) /παρουσιάσεων (18/11/2018)

30/11/2018 - 02/12/2018

Διεξαγωγή του Συνεδρίου

#