Διαδικασία υποβολής Εργασίας

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όλες οι εργασίες πρέπει να υποβληθούν ΑΥΣΤΗΡΑ το αργότερο μέχρι την  15 Ιουλίου 2018 στην ιστοσελίδα του συνεδρίου:  http://www.scrs.edu.gr. Μετά την παραπάνω ημερομηνία θα απενεργοποιηθεί ο σύνδεσμός και δεν θα είναι δυνατή η υποβολή εργασίας.

Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 2018 θα ενημερωθείτε για την αποδοχή ή όχι της εργασίας σας

Μέχρι τέλος Οκτωβρίου 2018 θα πρέπει να στείλετε το τελικό κείμενο της εργασίας καθώς και την παρουσίαση για το συνέδριο ή την αφίσα (στην περίπτωση που η εργασία σας έχει γίνει αποδεκτή ως αναρτημένη).

• Επιλέγετε από την αρχική σελίδα  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ/Συμμετοχή με υποβολή εργασίας και συμπληρώνετε τα εμφανιζόμενα πεδία.

• Στα πεδία  Όνομα/Επώνυμο/Email Μαθητή συμπληρώνετε τα στοιχεία του υπεύθυνου μαθητή για την επικοινωνία με τη γραμματεία του Συνεδρίου καθώς και αντίστοιχα, στα πεδία  Όνομα/Επώνυμο/Email Καθηγητή τα στοιχεία του υπεύθυνου εκπαιδευτικού για την επικοινωνία του με τη Γραμματεία του Συνεδρίου. Οι υπεύθυνοι αλληλογραφίας θα παραλαμβάνουν κάθε σχετική αλληλογραφία από τη Γραμματεία του Συνεδρίου. 

• Επισυνάπτετε το αρχείο της εργασίας   ( οπωσδήποτε σε μορφή Microsoft Word). Εργασίες που υποβάλλονται με e-mail, fax ή ταχυδρομικά δεν γίνονται δεκτές. Στο αρχείο της εργασίας πρέπει να περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τις οδηγίες σύνταξης: ο τίτλος, οι συγγραφείς, τα σχολεία προέλευσης και το κείμενο της (ΒΛΕΠΕ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ).

• Στο πεδίο  Παρατηρήσεις συμπληρώνετε οπωσδήποτε τον  Id Number  (που σας έχει αποδοθεί με την υποβολή της περίληψης), τον τίτλο της εργασίας και την   βαθμίδα εκπαίδευσης (Γυμνάσιο-Λύκειο) στην οποία ανήκετε.

• Η παραλαβή των πλήρων εργασιών επιβεβαιώνεται ηλεκτρονικά στο e-mail του υπεύθυνου μαθητή για την επικοινωνία. Σε περίπτωση που δεν λάβετε επιβεβαίωση παραλαβής της εργασίας σας εντός 5 ημερών θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία για μια τηλεφωνική επιβεβαίωση. 

• Σε περίπτωση που χρειαστεί να μεταβάλετε στοιχεία της εργασίας σας, παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του συνεδρίου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για τη σύνταξη της πλήρους εργασίας να συμβουλευτείτε τα σχόλια των κριτών καθώς επίσης θα πρέπει να τηρήσετε τους παραπάνω κανόνες μορφοποίησης

Ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία υποβολής μπορεί να υποβάλλονται με αποστολή e-mail στη διεύθυνση:  info@scrs.edu.gr  ή τηλεφωνικά στη Γραμματεία του Συνεδρίου: Πετρέσκου Θεόδωρος: 2103820978, 6942055127.

Η διαδικασία της κρίσης των εργασιών τελεί υπό την εποπτεία και τον συντονισμό της Επιστημονικής Επιτροπής του συνεδρίου. 

Για κάθε θεματική ενότητα έχει οριστεί ξεχωριστό σώμα αξιολογητών-κριτών, η Επιτροπή Κρίσης.

Η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου έχει την ευθύνη για την τελική αποδοχή ή απόρριψη της εργασίας. Για την Οργανωτική Επιτροπή